Szakmai gyakorlat 

Szakmai gyakorlat

Utolsó frissítés: 2024 május 03.

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Neveléstudományi Intézetében oktatott szakok az Nftv. 85. § (3) alapján gyakorlatigényes szaknak minősülnek, A szakmai gyakorlat időtartama legfeljebb a szak tantervében előírt időtartam. A gyakorlat félévenkénti bontású leírását, tartalmát, munkaformáit, időbeli ütemezését a Gyakorlati képzési útmutató című kisfüzet tartalmazza, melyet a hallgató köteles az első gyakorlat kezdete előtt megvásárolni.

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 23/2023 (VIII.28.) számú rektori utasítás az „Összefüggő szakmai gyakorlatok általános útmutatója” dokumentum határozza meg a gyakorlati képzés rendjét.

A Neveléstudományi Intézet szakmai gyakorlati képzései esetében jelen útmutató és ügyrend alapján járunk el.

Gyakorlatvezetők

Tanító BA

Bencéné dr. Fekete Anikó Andrea (bencene.fekete.aniko.andrea@uni-mate.hu)

Szántóné Tóth Hajnalka (szantone.toth.hajnalka@uni-mate.hu)

Pusztai Judit, gyakorlati igazgatóhelyettes (gyak.83@gmail.com)

Óvodapedagógia BA

Dr. Fináncz Judit (financz.judit@uni-mate.hu)

Logopédia

Győrfiné Baj Gabriella

Dr. Szili Katalin szakirányfelelős (szili.katalin@uni-mate.hu)

TAP (tanulásban akadályozottak pedagógiája)

Gróf Anita (grof.anita@uni-mate.hu • grofanita2@gmail.com)

Gelencsérné Dr. Bakó Márta, fogyatékosügyi koordinátor (gelencserne.bako.marta@uni-mate.hu)

Pszichopedagógia

Iváncsik Réka (ivancsik.reka@uni-mate.hu)

Csecsemő BA

Petőné dr. Csima Melinda (petone.csima.melinda@uni-mate.hu)

Lajtai Zsoltné

Neveléstudomány Ma

Bencéné dr. Fekete Anikó Andrea (bencene.fekete.aniko.andrea@uni-mate.hu)

 

További kérdés esetén e-mail elérhetőség: neveles.szakmaigyakorlat@uni-mate.hu

 

Csecsemő-és kisgyermeknevelő alapképzési szakon a szakmai gyakorlat részét képezik

 • csoportos és egyéni intézményi gyakorlatok
 • összefüggő komplex gyakorlat

A csoportos és egyéni intézményi gyakorlatok helyszíne elsősorban bölcsőde, azonban hallgatóink betekintést nyerhetnek más szakterületek munkájába is. Ennek megfelelően gyakorlatot teljesítenek óvodában, családi bölcsődében, de megismerkedhetnek a korai fejlesztést végző intézmények tevékenységével is.

Az összefüggő komplex szakmai gyakorlat időtartama nappali tagozaton a képzés utolsó évében legalább 6 hét. A komplex szakmai gyakorlat bölcsődében, mini bölcsődében teljesíthető.

Választható partnerintézmény a gyakorlat teljesítéséhez

Gyógypedagógia alapképzési szakon a szakmai gyakorlat részét képezi

 • a szakirányhoz kapcsolódó hallgatói hospitálások, az egyéni és kiscsoportos tanítási gyakorlatok, az önismereti, kommunikációs, fejlesztő tréningek, a gyakorlatorientált stúdiumok keretében végzett gyakorlatok
 • az összefüggő szakmai gyakorlat

Az összefüggő szakmai gyakorlat, a képzés utolsó félévében folyó egyéni gyakorlat, amelynek kreditértéke szakiránypár elvégzése esetén 30 kredit. Az összefüggő szakmai gyakorlat több színtérhez kötődik, amely a szakirány tartalmához kapcsolódó tevékenységi körrel rendelkező intézménynél, szervezetnél végezhető a 8. félévben. A teljesítés dokumentációs bemutatása portfólió készítéssel valósul meg mindegyik szakirány vonatkozásában. Az összefüggő szakmai gyakorlat a logopédia szakirányon és a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon zárótanítással zárul. Az összefüggő szakmai gyakorlatot csak az a hallgató kezdheti el, aki a nyolcadik félév megkezdéséig valamennyi kurzusát teljesítette.

Választható partnerintézmény a gyakorlat teljesítéséhez

Óvodapedagógus alapképzési szakon a szakmai gyakorlat részét képezik

 • csoportos és egyéni gyakorlatok keretében komplex, párhuzamosan is végezhető, differenciált tevékenységek tervezése, szervezése és vezetése, ezek elemzése, dokumentálása, reflexiók, önreflexiók készítése
 • az óvodapedagógus-jelölt komplex egyéni szakmai gyakorlata, aminek időtartama a hatodik félévben 8-10 hét

A csoportos és egyéni gyakorlatok helyszíne elsősorban óvoda, de a képzés bepillantást enged az óvodáskort megelőző és az azt követő intézmények, a bölcsőde és az iskola világába is. A gyakorlati képzés az elméleti képzéssel párhuzamosan halad, tartalmában, időtartamában és az elmélyülés mértéke szempontjából is fokozatosan bővül, a szakma megismerését és az egyre önállóbb munkavégzést lépésről lépésre teszi lehetővé és a reflektivitást helyezi előtérbe.

Választható partnerintézmény a gyakorlat teljesítéséhez

Tanító alapképzési szakon a szakmai gyakorlat részét képezik

 • hospitálás óvodában és általános iskolában
 • a csoportos és egyéni iskolai gyakorlatok és ezek elemzése, dokumentálása
 • a tanítójelölt komplex gyakorlata, aminek időtartama a nyolcadik félévben 8-10 hét

A gyakorlati felkészítés során a maga komplexitásában mutatjuk be az iskolai tevékenységeket, a pedagógus-szerepkört. Csoportos és egyéni gyakorlatok helyszíne a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium. Az összefüggő szakmai gyakorlatra a 8. félévben, külső intézményben kerül sor. A gyakorlat célja, hogy segítse a korszerű ismeretek tudatos alkalmazását, az oktató-nevelő munkához szükséges készségek és képességek fejlődését a nevelési, a tanítási-tanulási folyamat minden színterén

Választható partnerintézmény a gyakorlat teljesítéséhez

Neveléstudomány mesterképzésben a szakmai gyakorlat részét képezik

 • A szakmai gyakorlat a köznevelés- és a felsőoktatás különböző színterein, intézményeiben végzett terepmunka, amelynek időtartamát a specializációkhoz kapcsolódóan a képzés tanterve határozza meg.
 • A gyakorlatra a képzés utolsó, negyedik félévében kerül sor. A gyakorlat időtartama 40 óra, kreditértéke 5 kr., minősítése ötfokozatú. A szakmai gyakorlatot a hallgató a képzés harmadik félévében veheti fel a Neptun rendszerben.
 • A szakmai gyakorlat tervezett tevékenységeiről a hallgató egyéni munkatervet állít össze, az elvégzett feladatokról dokumentációt készít.

A szakmai gyakorlat általános célja a szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott és a képzés során elsajátított ismeretek, valamint a képességek, attitűdök és szakmai felelősségvállalás kompetenciáinak reflektív elmélyítése, az elsajátított ismeretek intézményi terepmunka folyamatában való alkalmazása, a kutatásalapú szakmai fejlődés támogatása.

Választható partnerintézmény a gyakorlat teljesítéséhez

Gyermekkultúra mesterképzésben a szakmai gyakorlat részét képezik

 • A szakmai gyakorlat a köznevelés, a közművelődés, a gyermekkultúra intézményeiben, különböző színterein, végzett terepmunka, a két specializációnak megfelelően, vezetőpedagógus irányítása mellett folytatott egyéni szakmai gyakorlat amelynek időtartamát a specializációkhoz kapcsolódóan a képzés tanterve határozza meg.
 • A gyakorlatra a képzés harmadik félévében kerül sor. A gyakorlat időtartama 60 óra, kreditértéke 10 kr., minősítése ötfokozatú. 
 • A szakmai gyakorlat tervezett tevékenységeiről a hallgató egyéni munkatervet állít össze, az elvégzett feladatokról dokumentációt készít.

A szakmai gyakorlat általános célja a szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott és a képzés során elsajátított ismeretek, valamint a képességek, attitűdök és szakmai felelősségvállalás kompetenciáinak reflektív elmélyítése, az elsajátított ismeretek intézményi terepmunka folyamatában való alkalmazása, a kutatásalapú szakmai fejlődés támogatása.

Választható partnerintézmény a gyakorlat teljesítéséhez