Oktatási tevékenység

Oktatási tevékenység

Utolsó frissítés: 2023 november 09.

A felsőoktatás átalakításának a részeként 2013-ban megtörtént intézményünk képzési portfóliójának és fejlesztési irányainak újragondolása. Ennek a folyamatnak köszönhetően az új, koherens képzési portfólióban a Neveléstudományi Intézet a 0–12 éves korosztály nevelésére-oktatására koncentrál, amit speciális módon tesz teljessé a minden életkort lefedő gyógypedagógiai képzés.
A csecsemő- és kisgyermeknevelő-képzésben résztvevő hallgatók többek között a 0-3 éves gyermekek fejlődéséről, gondozásáról, neveléséről, játékáról, az eltérő fejlődésű gyermekek korai fejlesztéséről, a családok támogatásáról, a kisgyermekeknek ajánlható mesékről, versekről, dalokról tanulhatnak, emellett bepillantást nyernek a kisgyermeknevelés rendszerének működésébe, illetve a kisgyermekkori kutatások legújabb eredményeibe. A képzés célja olyan kisgyermeknevelők képzése, akik alkalmasak a három év alatti gyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítésére, nevelésére, fejlődésének segítésére.

A gyógypedagógia szakon tanulmányokat folytató hallgatók a gyógypedagógiai tevékenységekhez szükséges ismeretek és képességek megszerzésével képessé válnak segítséget nyújtani a fogyatékos, sérült, akadályozott gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek képességeik fejlesztéséhez, funkciózavaraik korrekciójához, életviteli nehézségeik kezeléséhez, rehabilitációjukhoz, valamint környezetük rendezéséhez, társadalmi integrációjukhoz. Választott szakirányukon képesek a diagnosztikus, fejlesztő, terápiás és rehabilitációs módszerek alkalmazására, komplex gyógypedagógiai fejlesztést, nevelést, oktatást, habilitációt és rehabilitációt végeznek.

Az óvodapedagógus-képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak az óvodai nevelés feladatainak ellátására, a pedagógus hivatás gyakorlására. Az óvodapedagógus szakon tanulók a 3–7 éves korosztály nevelésére, komplex személyiségfejlesztésére készülnek fel elméleti ismeretek és pedagógiai gyakorlat megszerzésével.

A tanítóképzés célja olyan szakemberek képzése, akik felkészültek az általános iskola első négy évfolyamán minden tantárgy, továbbá az első hat évfolyamon egy választott műveltségi terület nevelési-oktatási feladatainak ellátására.

A 2020-ban induló, alapszintű képzésekre épülő neveléstudomány mesterszakkal bővülő képzési kínálat lehetővé teszi, hogy a végzett hallgatók az első diploma megszerzése után helyben szerezzenek magasabb végzettséget. A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő tudással rendelkeznek a neveléstudomány művelése és alkalmazása területén. Képesek a köznevelésben és a felsőoktatásban, illetve az oktatásügyben kutatói és alkalmazói feladatokat ellátni, részt vállalni a rendszerszintű működtetés feladataiból, a kutatás és a fejlesztés terén feladatokat végezni, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a nevelésügy hazai eredményeit kommunikálni. 

A 2022-ben induló alapszintű képzésekre épülő gyermekkultúra mesterszakkal bővülő képzési kínálat pedig lehetővé teszi, hogy a végzett hallgatók átfogóan alkalmazzák és kutassák a kultúra és a nevelés összefüggő rendszerét a nevelési, a tanulási folyamatok tekintetében, kiemelt figyelmet fordítva a kulturális, nemzeti identitásra és a különböző szociokulturális környezetben élő gyerekek kulturális kötődéseire. Képesek legyenek az intézményes nevelés első szakaszaiban és a közművelődés színterein a nevelési környezet valamennyi szereplőjével együttműködve támogatni a gyermekek fejlődését a kultúra értékeinek tevékeny elsajátítása során. 

 

Mérföldkőnek tekinthető az intézet életében az a szakfejlesztési tevékenység, amely az új, tanulásieredmény-alapú képzési es kimeneteli követelmények nyomán indult. A változás a képzési struktúrát nem érintette, de a képzés mindegyik alapszakon a társadalmi elvárásoknak megfelelő, jóval korszerűbb elméleti és módszertani tudást közvetítő, tanulási eredményen alapuló új tantervek alapján folyik.

Az alap- és a mesterképzések mellett a pedagógusképzési irány megerősítését célozva a szakirányú továbbképzések kínálatának racionalizálásával a köznevelés igényeire jobban reflektáló, többségében pedagógus-szakvizsgát is nyújtó szakirányú továbbképzések kimunkálására került sor.

A központi felvételi eljárásokban meghirdetésre kerülő alap- és mesterképzések, felsőoktatási szakképzések, osztatlan képzések és szakirányú továbbképzések a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen a képzési terület szerinti virtuális központ alatt kerülnek meghirdetésre. A központok tevékenységüket valamennyi Campus vonatkozásában ellátják.

Pedagógus és Bölcsészettudományi Képzések Központ (MATE PEDAGOGY) látja el a pedagógusképzés és bölcsészettudomány képzési területek képzéseivel kapcsolatos feladatokat a Gazdaságtudományi Intézet és a Neveléstudományi Intézet pedagógus és bölcsész képzései vonatkozásában.

A MATE PEDAGOGY virtuális képzési központ által kezelt képzések a következők:

  • Alapképzések: csecsemő- és kisgyermeknevelő, gyógypedagógia, óvodapedagógus, szakoktató, tanító.
  • Mesterképzések: gyermekkultúra, neveléstudomány, tanári (agrármérnöktanár).
  • Szakirányú továbbképzések: állatasszisztált pedagógiai fejlesztő tevékenység területen pedagógus szakvizsgára felkészítő, digitális médiakommunikació területen pedagógus szakvizsgára felkészítő, drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő, fejlesztő biblioterápia, gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő, kora gyermekkori intervenció területén pedagógus szakvizsgára felkészítő, köznevelési mestervezető, közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga, gyógypedagógiai alapképzési szak - logopédia szakirányú továbbképzési szak, gyógypedagógia alapképzési szak - pszichopedagógia szakirány szakirányú továbbképzési szak, gyógypedagógia alapképzési szak - tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány szakirányú továbbképzési szak, lóval asszisztált pedagógiai fejlesztő tevékenység területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő, lovasterápiás szakember, pályaorientáció szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő, pedagógus szakvizsga, sajátos nevelési igényű gyermekek integrációs pedagógusa szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő, tanító alapképzési szak kiegészítő műveltségterületi képzés.