MTA-MATE Kora Gyermekkor Kutatócsoport

Navigációs menü

Kutatók

Utolsó frissítés: 2022 október 10.

Kutatók

AMUKUNE, STEPHEN

Stephen Amukune is a PhD student in Education Science with a bias in Learning Motivation and Executive Functions as School Readiness factors in Early Childhood Education. He has six scientific publications and several papers presented in international conferences.

szakmai önéletrajz

DEUTSCH KRISZTINA

Deutsch Krisztina egészségtudományi kutató, adjunktus. Kutatásai interdiszciplinárisak az egészség- és a neveléstudomány metszéspontjában: az iskolai egészségfejlesztés mentálhigiénés aspektusához, a tanulók és pedagógusok mentális egészségéhez, a pedagógusok, az óvodás és iskolás gyermekek elsősegélynyújtás oktatásához kapcsolódnak.

szakmai önéletrajz

FÖLDI FANNI

Földi Fanni tudományos segédmunkatárs. A Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola doktorandusza. Kutatási területe a hangszertanulási motiváció: a hangszeren tanuló és a hangszeren nem tanuló diákok hangszertanulásról alkotott véleményeinek feltárása, kiegészítve a szülők és pedagógusok nézeteivel. A kutatás értelmezéséhez az öndeterminációs elméletet alkalmazza.

szakmai önéletrajz

IVÁNCSIK RÉKA

Iváncsik Réka gyógypedagógus, állatasszisztált terápiás szakember, inkluzív nevelés tanára, pszichopedagóus, tanársegéd, PhD hallgató. Kutatási területe az ember-állat interakciók, állatasszisztált intervenció, állatasszisztált aktivitás, pedagógia és terápia vizsgálata.

szakmai önéletrajz

JANURIK MÁRTA

Janurik Márta zenepedagógiai kutató, hegedűművész, főiskolai docens. Kutatási területei a zenei képességek fejlődése, az iskolai ének-zene tanítást érintő szakmódszertani kutatások, a zenei képességek transzferhatásainak vizsgálata és a zenetanulási motiváció.

szakmai önéletrajz

JÓZSA GABRIELLA

Józsa Gabriella középiskolai tanár, jelenleg PhD hallgató. Kutatási érdeklődése a végrehajtó funkció, olvasástanítás, szövegértés, tanulási motiváció, lemorzsolódás, reziliencia.

szakmai önéletrajz

JÓZSA KRISZTIÁN

Józsa Krisztián neveléstudományi kutató, egyetemi tanár. Elsődleges kutatási területe a tanulási motiváció, elsajátítási motiváció. Hangsúlyosan foglalkozik az óvodás- és kisiskoláskori készségfejlesztés lehetőségeivel és módszereivel, az óvoda-iskola átmenet kérdésével. Kiemelt figyelmet szentel az egyéni különbségek és a hátrányos helyzet kérdéskörének.

szakmai önéletrajz

KOVÁCS KATALIN

Kovács Katalin ének- zenetanár, karvezető, egyetemi tanársegéd. Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Neveléstudományi Doktori Iskola Kora gyermekkori nevelés programjának doktorandusza. Kutatási területe a csoportos gyermekhangképzés, az éneklés képességének fejlődése, illetve az ebben rejlő innovatív lehetőségek feltárására fókuszál. Kiemelt figyelmet szentel a közoktatásban zajló zenei nevelésre, a fenntartható zenei fejlesztésre.

szakmai önéletrajz

KOVÁCS MELINDA

Kovács Melinda állatorvos, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja. Elsődleges kutatási területe az állati élelmiszer-előállítás élettani alapjai, élelmiszerbiztonság, One Health. Hangsúlyosan foglalkozik a környezetet terhelő károsító anyagok állat- és humánegészségügyi veszélyeivel, élelmiszerbiztonsági kockázataival.

szakmai önéletrajz

MALOVECZ REBEKA

Malovecz Rebeka a Szegedi Tudományegyetem német és nemzetiségi német, rajz és vizuális kultúra szakpáros, középiskolai szakirányos, osztatlan tanárképzésben résztvevő végzős hallgatója. Kutatást végzett a tanulók iskolai motivációjáról, a drámapedagógia motiváló hatásáról. A motivációkutatás mellett kiemelt érdeklődést mutat az óvodás és kisiskoláskori rajz és vizuális fejlesztés módszerei és lehetőségei iránt.

szakmai önéletrajz

MOLNÁR MARCELL

Molnár Marcell agrármérnök, baromfi- és kisállattenyésztő szakmérnök, egyetemi docens. Elsődleges kutatási területe az ember-állat kapcsolatok, az állati viselkedés. Kiemelten foglalkozik a különböző társállatok állatasszisztált munkára való alkalmazhatóságával, szelekciójával. Ezen belül fontos részterület a fejlesztésben résztvevő állatok jóllétének vizsgálata.

szakmai önéletrajz

NAGYNÉ ÁRGÁNY BRIGITTA

Nagyné Árgány Brigitta tanító, ének-zene tanár, neveléstudományi kutató, egyetemi oktató. A felsőoktatásban több mint harminc éves szakmai tapasztalattal az óvodapedagógus és a tanító alapszakon rendelkezik. Pedagógiai tevékenysége folyamatosan kötődik az oktatás egyéb szintjeihez is: több éven át volt zeneiskolában óraadó és hét éven keresztül vezetett zenei foglalkozásokat hátrányos helyzetű gyermekeknek. Oktatóként fő feladatköre a zenei neveléshez kapcsolódó alapozó és kiegészítő stúdiumok tanítása a pedagógusképzés különböző alapszakjain, továbbá tantervfejlesztési és továbbképzési feladatok ellátása, oktatási segédanyagok összeállítása, gyakorlatok értékelése, diplomadolgozatok és Tudományos Diákköri munkák konzultálása és opponálása, a hallgatók művészeti és tudományos fejlődésének elősegítése. Hallgatói országos szinten több kiváló eredményt értek el tudományos (XXXIII. OTDK I. helyezett, Pro Scientia Díj), módszertani (tanítási versenyek) és művészeti területen egyaránt. Ezen kívül a magyar kultúra iránt érdeklődő külföldi hallgatók számára 2008-tól angol nyelvű kurzusokat vezet. Tudományos tevékenysége elsősorban gyakorlati munkájához kapcsolódik. Doktori munkájában a zenei előképzettség összetevőinek komplex vizsgálatát végezte óvodapedagógus és tanító alapszakos hallgatók körében. További kutatásai a zenei kreativitás fejlesztésével, a gyermekhangszerek készítésének és felhasználásának lehetőségeivel, a zenei nevelés esélyteremtő szerepével, a zenei aktivitások és a lelki egészség közötti kapcsolatok feltárásával kapcsolatosak. Művészeti munkájában a zenei előadásokon való önálló és csoportos fellépés, hangversenyek, művészeti projektek szervezése, vezetése, összeállítása, a hallgatók tehetséggondozása áll a középpontban.

szakmai önéletrajz

OO, TUN ZAW 

Tun Zaw Oo is a research associate working at the Institute of Education, Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Hungary. He finished his Ph.D. degree from Faculty of Humanities and Social Sciences, at the University of Szeged, Hungary. He has seven scientific publications and several papers from the international conferences, including nine citations.

szakmai önéletrajz

PETŐNÉ CSIMA MELINDA

Petőné Csima Melinda a neveléstudomány és az egészségtudomány területén kutató, egyetemi docens. Tudományos tevékenysége során elsősorban olyan kérdésekre keresi a választ, melyek többszempontú megközelítést igényelnek, s a nevelés-, a társadalom- és az egészségtudomány eredményeinek egymásra vonatkoztatását teszik szükségessé. Az egészségmagatartás, egészségműveltség vizsgálata, mely mind a nevelés, mind az egészségtudomány területén releváns kutatási téma, kiemelt jelentőséggel bír munkája során. Kutatói érdeklődése kezdetben a serdülőkorúak egészségmagatartására, s az azt befolyásoló differenciáló tényezők kvantitatív és kvalitatív kutatási módszerekkel történő vizsgálatára irányult. Jelenleg folyó kutatásai a koragyermekkori nevelésben dolgozó pedagógusok egészségi állapotát, egészségmagatartását, egészségműveltségét tárják fel.

szakmai önéletrajz

PODRÁCZKY JUDIT

Podráczky Judit a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Neveléstudományi Intézetének egyetemi docense, a Gyermeknevelési Tanszék vezetője. Oktatói és oktatásfejlesztési tevékenysége a pedagógusképzéshez, kutatói tevékenysége a kora gyermekkori nevelés területéhez kötődik. A pedagógusképzésbe az óvodapedagógus szakma praxisából érkezve Kaposváron, a Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskolán kapcsolódott be 1994-ben. Feladata kezdetben a pedagógushallgatók pályaszocializációjának segítése és gyakorlati képzésük koordinálása volt, a feladatkör idővel pedagógiai tárgyak oktatásával bővült. 2006-2012 között az ELTE Tanító- és Óvóképző Karán, 2013-tól a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karán dolgozott. Téma-vezetésével számos szakdolgozat és tudományos diákköri munka készült. 2009 óta vezeti a hazai tanító-, óvó- és kisgyermeknevelőképzés tantervi koordinációja és együtt mozgása céljával 1987-ben létrehozott Országos Tantervfejlesztő (későbbi nevén Országos Programfejlesztő) Bizottságot. Kutatómunkája kezdetben az óvoda társadalmi beágyazottságának kérdéseire, az intézmény oktatáspolitika-történeti kontextusban történő értelmezésére irányult, később a család-intézményes nevelés reláció és a szülői bevonódás kérdései foglalkoztatták. A legutóbbi évek-ben kutatócsoport tagjaként a kora gyermekkori nevelésben dolgozó pedagógusok egészségmagatartásának vizsgálatával és az elsajátítási motiváció fejlődésének-fejlesztésének kérdéseivel, ezzel összefüggésben az óvoda-iskola átmenettel foglalkozott.

szakmai önéletrajz

SIMON TÜNDE

Simon Tünde neveléstudományi kutató, egyetemi docens. Kutatási területei a vizuális kommunikációs képesség, a kortárs művészet alkalmazása a tanórákon, valamint a horizontális tanulás és tanuló szakmai közösség. Hangsúlyosan foglalkozik a vizuális nevelés keretében zajló készségfejlesztés lehetőségeivel és módszereivel.

szakmai önéletrajz

SOÓS EVELIN

Soós Evelin csecsemő- és kisgyermeknevelő diplomája megszerzését követően neveléstudomány mesterszakon tanult tovább. A BA képzés teljesítését követően – amelyet az akkori Kaposvári Egyetem falai között szerzett – a PMJV KSZI Mezőszél Utcai Bölcsődéjének kisgyermeknevelőjeként dolgozott, párhuzamosan a Pécsi Tudományegyetemen folytatta tanulmányait, ahol a koragyermekkor pedagógiája szakirányt választotta. Végzős hallgatóként tervezi az „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola egy ösztöndíjas helyének megpályázását. Eddigi kutatásainak középpontjában a koragyermekkori nevelés, a család, az intergenerációs kapcsolatok kerültek, vizsgálódására jellemző volt a multidiszciplináris megközelítés.

szakmai önéletrajz

SZABÓ NORBERT

Szabó Norbert mesterpedagógus, művésztanár. Elsődleges kutatási területe a digitális eszközök használatának hatása a tanulási folyamatokra. Digitális tananyagfejlesztő, oktató és tanácsadó.

szakmai önéletrajz

SZ. NYITRAI ÁGNES

Sz. Nyitrai Ágnes főiskolai tanár. Kutatási területe a kora gyermekkori nevelés, a fejlődés támogatása a családi és az intézményes (bölcsődei és óvodai) nevelésben. Rendszeresen részt vesz a módszertani fejlesztésekben és a pedagógusképzés fejlesztésében is.

szakmai önéletrajz

TORMÁNÉ KISS BERNADETT

Tormáné Kiss Bernadett angol és ének-zene tanár. A Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola doktorandusza. Kutatási területe az ének-zene órai motiváció.

szakmai önéletrajz

ZENTAI GABRIELLA

Zentai Gabriella neveléstudományi kutató, egyetemi docens. Elsődleges kutatási területe a gondolkodási képességek mérése, fejlesztése. Hangsúlyosan foglalkozik az óvodás- és kisiskoláskori készségfejlesztés lehetőségeivel és módszereivel, az óvoda-iskola átmenet kérdésével. Kiemelt figyelmet szentel az egyéni különbségek és a hátrányos helyzet kérdéskörének.

szakmai önéletrajz