MTA-MATE Kora Gyermekkor Kutatócsoport

Menü megjelenítése

Kutatók

Utolsó frissítés: 2023 szeptember 28.

Kutatók

AMUKUNE, STEPHEN

Stephen Amukune holds a PhD in Educational Sciences from the University of Szeged and is currently a lecturer, in the School of Education at Pwani University, Kenya. He has twelve scientific publications and several papers presented in international conferences. His research interest is 2.1. He is also an active member of MTA research group, MATE, Hungary.

szakmai önéletrajz

DEUTSCH KRISZTINA

Deutsch Krisztina egészségtudományi kutató, adjunktus. Kutatásai interdiszciplinárisak az egészség- és a neveléstudomány metszéspontjában: az iskolai egészségfejlesztés mentálhigiénés aspektusához, a tanulók és pedagógusok mentális egészségéhez, a pedagógusok, az óvodás és iskolás gyermekek elsősegélynyújtás oktatásához kapcsolódnak.

szakmai önéletrajz

FINÁNCZ JUDIT

Fináncz Judit a MATE Neveléstudományi Intézetének egyetemi docense. Kutatói érdeklődése fókuszában az iskoláskor előtti nevelés áll, vizsgálva a területen dolgozó pedagógusok pályaképét, egészségmagatartását, a koragyermekkori egészségnevelés kérdésköreit, különös tekintettel az egészségműveltségre, valamint ennek kapcsolódását a gyermekek szociokulturális hátteréhez. Tudományos közleményeinek száma 71, független hivatkozásainak száma 64, Hirsch indexe 4. 

szakmai önéletrajz

FÖLDI FANNI

Földi Fanni tudományos segédmunkatárs. A Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola doktorandusza. Kutatási területe a hangszertanulási motiváció: a hangszeren tanuló és a hangszeren nem tanuló diákok hangszertanulásról alkotott véleményeinek feltárása, kiegészítve a szülők és pedagógusok nézeteivel. A kutatás értelmezéséhez az öndeterminációs elméletet alkalmazza.

szakmai önéletrajz

IVÁNCSIK RÉKA

Iváncsik Réka gyógypedagógus, állatasszisztált terápiás szakember, inkluzív nevelés tanára, pszichopedagóus, tanársegéd, PhD hallgató. Kutatási területe az ember-állat interakciók, állatasszisztált intervenció, állatasszisztált aktivitás, pedagógia és terápia vizsgálata.

szakmai önéletrajz

JANURIK MÁRTA

Janurik Márta zenepedagógiai kutató, hegedűművész, főiskolai docens. Kutatási területei a zenei képességek fejlődése, az iskolai ének-zene tanítást érintő szakmódszertani kutatások, a zenei képességek transzferhatásainak vizsgálata és a zenetanulási motiváció.

szakmai önéletrajz

JÓZSA GABRIELLA

Józsa Gabriella egyetemi adjunktus és középiskolai tanár. Kutatási érdeklődése a végrehajtó funkció, olvasástanítás, szövegértés, tanulási motiváció, lemorzsolódás, reziliencia.

szakmai önéletrajz

JÓZSA KRISZTIÁN

Józsa Krisztián neveléstudományi kutató, egyetemi tanár, az MTA doktora. Elsődleges kutatási területe a tanulási motiváció, elsajátítási motiváció. Hangsúlyosan foglalkozik az óvodás- és kisiskoláskori készségfejlesztés lehetőségeivel és módszereivel, az óvoda-iskola átmenet kérdésével. Kiemelt figyelmet szentel az egyéni különbségek és a hátrányos helyzet kérdéskörének.

szakmai önéletrajz

KERESZTES VIKTÓRIA

Keresztes Viktória óvodapedagógus, PhD hallgató. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola doktorandusza. Eddigi kutatásainak a középpontjában a gyermekek egészségmagatartásának az alakítása, valamint a szülők egészségműveltsége állt.

szakmai önéletrajz

KOVÁCS KATALIN

Kovács Katalin ének- zenetanár, karvezető, egyetemi tanársegéd. Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Neveléstudományi Doktori Iskola Kora gyermekkori nevelés programjának doktorandusza. Kutatási területe a csoportos gyermekhangképzés, az éneklés képességének fejlődése, illetve az ebben rejlő innovatív lehetőségek feltárására fókuszál. Kiemelt figyelmet szentel a közoktatásban zajló zenei nevelésre, a fenntartható zenei fejlesztésre.

szakmai önéletrajz

KOVÁCS MELINDA

Kovács Melinda állatorvos, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja. Elsődleges kutatási területe az állati élelmiszer-előállítás élettani alapjai, élelmiszerbiztonság, One Health. Hangsúlyosan foglalkozik a környezetet terhelő károsító anyagok állat- és humánegészségügyi veszélyeivel, élelmiszerbiztonsági kockázataival.

szakmai önéletrajz

KÖVÉRNÉ NAGYHÁZI BERNADETTE 

Kövérné Nagyházi Bernadette a neveléstudomány és a nyelvtudomány területén kutató, egyetemi docens. Tudományos tevékenysége során a nevelés- és az alkalmazott nyelvtudomány területein végez kutatásokat, különös tekintettel az anyanyelvi nevelés kompetenciáinak fejlesztése és az oktatásmódszertan kapcsolódási pontjaira, ideértve a szövegértés- és szókincsfejlesztést, a gyermekkori kétnyelvű nyelvhasználatot, a magyar mint idegen nyelv tanítását, a (gyermeki-iskolai) nyelvhasználat társadalmi meghatározottságát. Kutatásai jelenleg a kisgyermekek nyelvi fejlettségének nyelvészeti vizsgálatára irányulnak. Tudományos közleményeinek száma: 64, független hivatkozásainak száma: 10, Hirsch indexe: 1. 

szakmai önéletrajz

MOLNÁR MARCELL

Molnár Marcell agrármérnök, baromfi- és kisállattenyésztő szakmérnök, egyetemi docens. Elsődleges kutatási területe az ember-állat kapcsolatok, az állati viselkedés. Kiemelten foglalkozik a különböző társállatok állatasszisztált munkára való alkalmazhatóságával, szelekciójával. Ezen belül fontos részterület a fejlesztésben résztvevő állatok jóllétének vizsgálata.

szakmai önéletrajz

OO, TUN ZAW 

Tun Zaw Oo is a research associate working at the Institute of Education, Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Hungary. He finished his Ph.D. degree from Faculty of Humanities and Social Sciences, at the University of Szeged, Hungary. He has seven scientific publications and several papers from the international conferences, including nine citations.

szakmai önéletrajz

PETŐNÉ CSIMA MELINDA

Petőné Csima Melinda a neveléstudomány és az egészségtudomány területén kutató, egyetemi docens. Tudományos tevékenysége során elsősorban olyan kérdésekre keresi a választ, melyek többszempontú megközelítést igényelnek, s a nevelés-, a társadalom- és az egészségtudomány eredményeinek egymásra vonatkoztatását teszik szükségessé. Az egészségmagatartás, egészségműveltség vizsgálata, mely mind a nevelés, mind az egészségtudomány területén releváns kutatási téma, kiemelt jelentőséggel bír munkája során. Kutatói érdeklődése kezdetben a serdülőkorúak egészségmagatartására, s az azt befolyásoló differenciáló tényezők kvantitatív és kvalitatív kutatási módszerekkel történő vizsgálatára irányult. Jelenleg folyó kutatásai a koragyermekkori nevelésben dolgozó pedagógusok egészségi állapotát, egészségmagatartását, egészségműveltségét tárják fel.

szakmai önéletrajz

PODRÁCZKY JUDIT

Podráczky Judit a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Neveléstudományi Intézetének egyetemi docense, a Gyermeknevelési Tanszék vezetője. Oktatói és oktatásfejlesztési tevékenysége a pedagógusképzéshez, kutatói tevékenysége a kora gyermekkori nevelés területéhez kötődik. A legutóbbi években kutatócsoport tagjaként a kora gyermekkori nevelésben dolgozó pedagógusok egészségmagatartásának vizsgálatával és az elsajátítási motiváció fejlődésének-fejlesztésének kérdéseivel, ezzel összefüggésben az óvoda-iskola átmenettel foglalkozott.

szakmai önéletrajz

SIMON TÜNDE

Simon Tünde neveléstudományi kutató, egyetemi docens. Kutatási területei a vizuális kommunikációs képesség, a kortárs művészet alkalmazása a tanórákon, valamint a horizontális tanulás és tanuló szakmai közösség. Hangsúlyosan foglalkozik a vizuális nevelés keretében zajló készségfejlesztés lehetőségeivel és módszereivel.

szakmai önéletrajz

SOÓS EVELIN

Soós Evelin csecsemő- és kisgyermeknevelő diplomája megszerzését követően neveléstudomány mesterszakon tanult tovább. Jelenleg PhD-hallgató a PTE „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskolában. Eddigi kutatásainak középpontjában a koragyermekkori nevelés, a család és az intergenerációs kapcsolatok álltak.

szakmai önéletrajz

SZABÓ NORBERT

Szabó Norbert mesterpedagógus, művésztanár. Elsődleges kutatási területe a digitális eszközök használatának hatása a tanulási folyamatokra. Digitális tananyagfejlesztő, oktató és tanácsadó. Tudományos közleményeinek száma 66. 

szakmai önéletrajz

SZÁNTÓNÉ TÓTH HAJNALKA 

Szántóné Tóth Hajnalka a MATE Neveléstudományi Intézetének adjunktusa. Kutatásai tanítójelöltek természettudományokhoz való viszonyulásához, továbbá a kora gyermekkori természettudományos neveléshez kapcsolódnak. Tudományos közleményeinek száma 31, független hivatkozásainak száma 3, Hirsch indexe 1. 

szakmai önéletrajz

TORMÁNÉ KISS BERNADETT

Tormáné Kiss Bernadett angol és ének-zene tanár. A Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola doktorandusza. Kutatási területe az ének-zene órai motiváció.

szakmai önéletrajz

ZENTAI GABRIELLA

Zentai Gabriella neveléstudományi kutató, egyetemi docens. Elsődleges kutatási területe a gondolkodási képességek mérése, fejlesztése. Hangsúlyosan foglalkozik az óvodás- és kisiskoláskori készségfejlesztés lehetőségeivel és módszereivel, az óvoda-iskola átmenet kérdésével. Kiemelt figyelmet szentel az egyéni különbségek és a hátrányos helyzet kérdéskörének.

szakmai önéletrajz