Alkalmassági vizsga, felvételi motivációs beszélgetés

Tartalom megjelenítő

Logopédiai beszédalkalmassági vizsga

Létrehozva: 2023 január 24.

Logopédiai beszédalkalmassági vizsga

A MATE Kaposvári Campus Neveléstudományi Intézet Gyógypedagógiai Tanszék beszédalkalmassági vizsgát hirdet:

 • a 2023-2024. tanévben tanulmányaikat kezdett (beiratkozott) gyógypedagógus BA szakos hallgatók részére;
 • valamint átjelentkezők, szakirányt módosítók, visszajelentkezők és gyógypedagógus diplomával rendelkező levelező és nappali tagozatos hallgatók számára egyaránt!
  • időpont: 2024. június 3. (hétfő) 8.30
  • helyszín: MATE Kaposvári Campus Gyógypedagógiai Tanszék

A beszédalkalmassági felmérés: a felmérés szempontjai a Beszédalkalmassági felmérő lapon találhatóak meg.

Jelentkezni: írásban lehet a következő e-mail címen: szanto.diana@uni-mate.hu

A jelentkezésnél kérjük feltüntetni a Neptun kódot is!
A hallgatók neve a beérkezést követően azonnal regisztrálásra kerül.

További kérdés esetén a következő e-mail címen érdeklődhetnek: szanto.diana@uni-mate.hu

A Gyógypedagógiai Tanszék munkatársai

Előalkalmassági vizsga

Jelentkezési felület a következő linken érhető el.

Előalkalmassági, alkalmassági vizsga

Utolsó frissítés: 2023 december 05.

A csecsemő- és kisgyermeknevelő, valamint a tanító, óvodapedagógus képzés alkalmassági vizsgái

Előalkalmassági vizsga

A vizsgát szervezi: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Neveléstudományi Intézet

A vizsga időpontja: 2024. január 25. vagy január 26.

A vizsga helye: MATE Kaposvári Campus Kaposvár, Guba S. u. 40. (Új Tanügyi épület földszint)

Jelentkezési felület: az oldal alján található űrlapon.

Az alkalmassági vizsga eljárási díja: 4000 Ft, melyet a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 11784009-22234780-00000000 számra szíveskedjenek utalni, a megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni: a jelentkező nevét és "KC felvételi eljárási díj".

A vizsgára az alkalmassági vizsgalapot (honlapról letölthető), testi alkalmassági vizsgához tornafelszerelést, valamint a személyazonosság igazolására szolgáló okmányait, az eljárási díj befizetését igazoló dokumentumot (telefonon is bemutatható) hozza magával!

A felsőoktatási intézmények a jelentkezési határidőt megelőzően ún. előalkalmassági vizsgát szervezhetnek. Az előalkalmassági vizsga célja, hogy a jelentkezés benyújtása előtt lehetőséget adjon az alkalmasság mérésére, megállapítására. Az előalkalmassági vizsga szolgáltatásjellegű, vizsgadíj-köteles, amelyet az intézménynek kell befizetni. Letehető bármely (pl. a lakóhelyhez legközelebb eső) felsőoktatási intézményben, amely ilyen vizsgát hirdet.

Az eredményes előalkalmassági vizsga az ének-zenei, a beszéd- és a testi alkalmassági vizsgák követelményei fejezetben leírtakkal azonosak. A sikeres alkalmassági vizsgát intézmények kölcsönösen elfogadják, tehát elegendő azt egy helyen (egy alkalommal) letenni.

Ezeken a szakokon két féle alkalmassági vizsga van:

 • 1. típus: a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakra jelentkezők számára,
 • 2. típus: a tanító, óvodapedagógus alapképzési szakokra jelentkezők számára,

Fontos tudni, hogy az azonos típusú alkalmassági vizsgát csak egyszer kell letenni, azt minden intézményben, ahol alkalmassági vizsga előírt követelmény, elfogadják. A behívó intézmény mindig az lesz, amelyik a jelentkezéskor megjelölt elbírálási sorrendben – az adott szakokat vizsgálva – a legkisebb jelentkezési sorszámmal szerepel.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha valaki a jelentkezéskor csecsemő- és kisgyermeknevelő és tanító szakra/szakokra is jelentkezik, akkor behívót kap az 1. típusú és a 2. típusú alkalmassági vizsgára is, mindkét esetben a jelentkezéskor megjelölt legkisebb sorszámú helyre.
Aki pedagógusképzési területen szerzett felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel jelentkezik ezekre a szakokra, vagyis a korábbi tanulmányaihoz kapcsolódóan részt vett azonos típusú alkalmassági vizsgán, az érintett felsőoktatási intézményhez benyújtott kérelmére mentesülhet az alkalmassági vizsga követelménye alól.

Az 1. típusú alkalmassági vizsga a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakra jelentkezők számára
Felvétel feltétele: egészségügyi alkalmasság és a motivációs beszélgetés keretében megállapított beszédalkalmasság. A motivációs beszélgetés kitér a pályaorientáció néhány kérdésére, mint pl. a szakválasztás oka, elképzelések a szakmáról, elhivatottság kérdése. Célja a jelentkező beszédalkalmasságának megítélése. Kizáró okként szerepelhet, ha a jelentkező beszédhibás, vagy beszéde nem alkalmas arra, hogy megfelelő beszédmintát nyújtson a kisgyermekeknek.
Az alkalmassági vizsgán a jelentkező „alkalmas" vagy „nem alkalmas" minősítést kaphat.
Az egészségügyi alkalmasság igazolása: a jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nincs olyan betegsége, amely akadályozná felsőoktatási tanulmányainak folytatását, illetve részt kell vennie a foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálaton (az ezt igazoló egészségügyi kiskönyvet a beiratkozáskor kell bemutatni).
Külön kérelemre mentesül az alkalmassági vizsgálat alól az a jelentkező,

 • aki igazoltan bölcsődei kisgyermeknevelői munkakörben dolgozik,
 • aki a jelentkezés évében az adott szakterület intézménycsoportjának bármelyikében azonos típusú sikeres előalkalmassági vizsgát tett, és ezt igazolja.

A 2. típusú tanító és óvodapedagógus alapképzési szakokra jelentkezők számára
A tanító és az óvodapedagógus alapképzési szakokra jelentkezőknek ének-zenei, testi és beszédalkalmassági vizsgát kell tenniük. Aki több intézménybe jelentkezik, annak a behívó intézményben kell a vizsgát letennie, mert az intézmények egymás vizsgáit kötelezően elfogadják. Korábbi években letett alkalmassági vizsga eredménye nem fogadható el.

 • Kérelmére mentesül az alkalmassági vizsga alól az a jelentkező, aki az adott évben azonos típusú sikeres előalkalmassági vizsgát tett bármelyik felsőoktatási intézményben és ezt igazolja a behívó intézménynél.

Alkalmassági vizsga

Az alkalmassági vizsga három részből áll, a nemzetiségi szakokra jelentkezők számára lehet a negyedik rész a nyelvi alkalmassági.
1. Az ének-zenei alkalmassági vizsga
Célja: annak megállapítása, hogy a jelentkező alkalmas-e az óvodapedagógusi vagy tanítói pályára, a pedagógusi pálya gyakorlásához szükséges zenei ismeretek elsajátítására.
Feladat:

 • a hallásvizsgálat keretében néhány magyar népdal vagy műzenei szemelvény előadása emlékezetből, szabad választás alapján (a dalokat más-más kezdőhangról is meg kell tudni szólaltatni),
 • a zenei emlékezet vizsgálata során egyszerű, rövid ritmussorok visszahangoztatása (negyed-, nyolcad-, pontozott ritmus és szinkópa kombinációiból) tapsolással, kopogással; néhány hangból álló egyszerű dallamok visszaéneklése dúdolással vagy szolmizálva,
 • a kottaolvasási készség vizsgálata során néhány ütem lapról olvasása az egyszerű gyermekdalok szintjén az ötvonalas rendszerben.

Az elbírálás alapvető szempontja, hogy a jelentkező rendelkezzék az ének-zenei tevékenység vezetéséhez, tanításához nélkülözhetetlen zenei hallással, egészséges énekhanggal és megfelelő hangterjedelemmel.

2. A beszédalkalmassági vizsga
Célja: annak megállapítása, hogy a jelentkezőt beszédállapota alkalmassá teszi-e a pedagógusi pályára.
Feladat:

 • 10–15 soros nyomtatott prózai szöveg felolvasása, szükség szerint a szöveg reprodukálása, illetve beszélgetés. A szöveget közismert gyermekirodalmi művekből jelölik ki. A jelentkezőnek a felolvasandó szöveg előzetes megismerésére időt adnak.

A szóbeli szövegalkotó képesség felmérése kötetlen beszélgetés keretében.
Az elbírálás szempontjai:

 • Vannak-e a jelentkezőnek hangképzési zavarai (pöszeség, raccsolás, selypítés, orrhangzós beszéd, a magánhangzók igen zárt képzése, egyéb beszédhangképzési hibák).
 • A jelentkező beszédritmusában észlelhetők-e súlyos zavarok (dadogás, értelemzavaró hadarás, leppegés, pattogás).
 • A felolvasás mennyire értelmes, követhető, kifejező.
 • A tájnyelvi ejtés nem beszédhiba, tehát nem kizáró ok.

Kizáró okok:

 • hangképzési rendellenességek,
 • ritmuszavarok,
 • a beszéd megértését akadályozó rendkívül zárt ejtés.

3. A testi alkalmassági vizsga
Célja: annak megállapítása, hogy a jelentkező rendelkezik-e azokkal az alapvető motoros (testi) képességekkel, amelyek feltételei az alsó tagozatos és az óvodai testnevelés gyakorlati anyag elsajátításának, illetve a tanítói, óvodapedagógusi pálya gyakorlásának.
Követelmények:

 • közepes iramú, folyamatos futás (nők: 3 perc, férfiak: 5 perc),
 • oktató által vezetett zenés gimnasztika folyamatos végzése, a főbb alapformák végeztetésével (szökdelések, karkörzések, törzshajlítások, felülések, törzsemelések és rugózások),
 • egyensúlyozó járás fordulatokkal, két zsámolyra helyezett felfordított padon,
 • néhány lépés nekifutásból – keresztbe állított és felfordított – pad átugrása egy lábról, érkezés páros lábra, guggolásba,
 • célba dobás függőleges célra (kosárlabda palánk) egykezes dobással, kislabdával, 8 m-ről,
 • labdaadogatások helyben futás közben párokban, ügyes és ügyetlen kézzel, felfújt labdával,
 • labdavezetés ügyes és ügyetlen kézzel,
 • felfüggés hajlított karral (nők: 5 mp, férfiak: 8 mp),
 • mellső fekvőtámaszban karhajlítás, nyújtás (nők: 3-szor, férfiak: 6-szor).

Kizáró okok:

 • a kondicionális állapotra és a mozgáskoordinációra utaló olyan gyenge teljesítmény, amely intenzív gyakorlással nem javítható, valamint
 • a jelentkezés évében érettségizők esetében a középiskolai tanulmányok utolsó két évében a testnevelés alóli teljes felmentés. A korábban érettségizőknek igazolniuk kell, hogy a testnevelés alóli felmentés indokai már nem állnak fenn.

Figyelem! A pedagógus képzési terület szakjaira való jelentkezéshez a jelentkezőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nincs olyan betegsége, ami akadályozná felsőoktatási tanulmányainak folytatását, továbbá arról, hogy nem szenved diszlexiában, diszgráfiában, diszkalkuliában, pszichés és mentális zavarban, és erre hivatkozva tanulmányai során nem kér felmentést. A diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, pszichés és mentális zavar a felvételt kizáró okok.

Óvodapedagógus képzésben a szakmai gyakorlaton való részvételhez a hallgatónak előzetesen részt kell vennie a foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálaton, mert az óvoda járványügyi szempontból kiemelt jelentőségű munkaterületnek minősül. Amennyiben a vizsgálatot igazoló úgynevezett fehér kiskönyvet a hallgató nem kaphatja meg, nem tudja a képzés részeként előírt gyakorlatot teljesíteni, így nem nyerhet a tanulmányai egyéb követelményeinek teljesítése esetén sem végbizonyítványt, tehát záróvizsgára sem bocsátható.

Alkalmassági vizsgalap (pedagógus képzési terület)

Tájékoztató a gyógypedagógia BA alapszak logopédia szakirányának alkalmassági vizsgájáról

Utolsó frissítés: 2022 február 08.

Tájékoztató a gyógypedagógia BA alapszak logopédia szakirányának alkalmassági vizsgájáról

Az alkalmassági vizsga, és pótvizsga megszervezése és lebonyolítása a MATE Neveléstudományi Intézet Gyógypedagógiai Tanszékének hatáskörébe tartozik.
A gyógypedagógia BA alapszak logopédia szakirányára és az alapszakra épülő logopédia szakirányú továbbképzésre jelentkezők közül azon hallgatók nyerhetnek ténylegesen felvételt, akik az alkalmassági vizsgán megfelelnek a követelményeknek.

Az alkalmassági vizsga tartalma

Beszédalkalmassági felmérés: a beszédalkalmassági felmérés szempontjai a Beszédalkalmassági felmérő lapon találhatók meg.

Az alkalmassági vizsga lebonyolítása, követelmények

1.) Az alkalmassági vizsgán való részvétel feltétele a személyazonosságot igazoló okmány bemutatása.

2.) A jelölt az alkalmassági vizsgára a letöltött, dátummal és Neptun-kóddal ellátott Beszédalkalmassági felmérő lappal érkezik.

3.) A hallgatók egyénileg jelennek meg a beszédalkalmassági felmérésen, melyen a vizsgáztatók irányított beszélgetés, illetve egy rövid szöveg felolvasása alapján értékelik a jelölt beszédbeli alkalmasságát a logopédus szakirányra.

Kérjük, minden hallgató hozzon magával legfeljebb egy gépelt A/4-es oldal terjedelmű, szabadon választott szöveget!

Az alkalmassági vizsga értékelése

A beszédalkalmasság értékelése a Beszédalkalmassági felmérő lapon, annak szempontjai alapján történik.

A vizsgáztatók az egyes eltéréseknek megfelelően szakmai meggyőződésük alapján pontot vonhatnak le a maximálisan elérhető 50 pontból.

Az alkalmassági vizsgán való megfelelés feltétele a beszédalkalmassági részvizsgán a minimum 40 pont elérése.

Az alkalmassági vizsga eredményét és az ez alapján született döntést a vizsga napjától számított egy héten belül kihirdetjük a Neptun felületén.

Fontos tudnivalók az alkalmassági vizsgával kapcsolatban

Az alkalmassági vizsga időpontját a MATE Neveléstudományi Intézet Gyógypedagógiai Tanszék határozza meg, több vizsganap esetén a hallgatókat az intézet oktatói osztják be. A vizsgáról történő igazolatlan távolmaradás automatikusan a vizsgán való meg nem felelést, illetve a szakirányra jelentkezés elutasítását vonja maga után. Ez esetben a döntés elleni fellebbezésnek helye nincs.

Igazolt hiányzás esetén, amelyet orvosi vagy hatósági igazolás bemutatásakor ismerünk el (például betegség, bírósági tárgyalás, közúti baleset, halaszthatatlan családi esemény stb.) – akadály megszűnését követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül – a hallgató a Neveléstudományi Intézet Titkárságán jelentkezhet az alkalmassági pótvizsgára.

Az alkalmassági vizsga – igazolt hiányzás esetén pótvizsga – eredménye alapján kapott elutasító döntés ellen a hallgató fellebbezéssel élhet a döntés Neptunban történő kihirdetésétől számított 15 munkanapon belül.

A fellebbezést a MATE Neveléstudományi Intézet Titkárságára kell benyújtani az Intézetigazgató részére címezve.

Az a jelentkező, aki az alkalmassági vizsgán megszerzett pontjai alapján nem felel meg, elutasító döntést kap, nem nyerhet felvételt a logopédia szakirányra.

Azoknak a hallgatóknak, akiknek a bizottság az 1. pontot határozta meg (lásd: Beszédalkalmassági felmérőlap), azaz a Logopédia szakirányra nem alkalmas, nincs lehetősége újabb beszéd-alkalmassági vizsgára jelentkeznie.

Amennyiben a bizottság a 3. pontot határozta meg (lásd: Beszédalkalmassági felmérőlap), azaz A javasolt korrekciós eljárások igazolt befejezésével az újabb alkalmassági vizsga javasolt, a sikeres orvosi és/vagy logopédiai kezelést igazoló dokumentumokat a következő beszédalkalmassági vizsga előtt öt nappal a Gyógypedagógiai Tanszék adminisztrációs munkatársának kell leadni.

Beszédalkalmassági felmérő lap

Felvételi motivációs beszélgetés

Utolsó frissítés: 2022 február 08.

Felvételi motivációs beszélgetés

Technikai tudnivalók a mesterképzési felvételi eljárás motivációs beszélgetéseinek lebonyolításával kapcsolatban

A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Felvételi Szabályzatában rögzítettek mellett, a felvételi eljárásban a mesterképzésre történő motivációs beszélgetés (továbbiakban: motivációs beszélgetés), az Egyetem épületeiben személyes megjelenést nem igénylő módon, online felületen keresztül - élő videókép és hang egyidejű átvitelével - valósul meg.

A motivációs elbeszélgetés rendjéről, szabályainak, a szabálysértés következményeinek, illetve a jogorvoslati lehetőségének megismeréséről az alábbiakban tájékoztatom:

a) A Jelentkező az Oktatási Hivatal által a www.felvi.hu honlapon működtetett E-felvételiben benyújtott jelentkezései alapján beosztásra kerül motivációs beszélgetésre, a motivációs beszélgetés időpontját és linkjét felvételi behívólevélben küldjük meg. A motivációs beszélgetés szakonként kerül lebonyolításra az adott szak képzési helyétől/helyeitől és munkarendjétől/munkarendjeitől függetlenül, így adott szakon egyszer kerül a Jelentkező meghallgatásra. Az Egyetem a több szakot is megjelelő Jelentkezőket az egyes szakok vonatkozásában külön időpontokra osztja be motivációs beszélgetésre. A motivációs beszélgetés szakra vonatkozó időszakát a www.felvi.hu honlapon vagy az Egyetem honlapján (https://uni-mate.hu) a Felvételi – Keresztféléves mesterképzéseink menüpont alatt az adott képzési központra vonatkozó információknál tudja megtekinteni.

b) A motivációs beszélgetés online történik, az erre a célra delegált felvételi bizottság a beosztásnak megfelelően megküldi a jelentkező számára a felvételi behívólevélben a motivációs beszélgetés linkjét, azaz „meghívja” a jelöltet a beszélgetésbe az általa az E-felvi felületén megadott e-mailes elérhetőséggel, melyre a motivációs beszélgetés napján és idejében a Jelentkezőnek be kell jelentkeznie, majd a beszélgetésbe minden esetben a bizottság jóváhagyását követően kapcsolódhat be.

c) A felvételi vizsga megkezdése előtt a Jelentkező személyi azonosságának az ellenőrzése céljából a Jelentkező oly módon köteles felmutatni a kamerába a személyazonosításra alkalmas arcképes, érvényes igazolványát, hogy az azonosításra alkalmas legyen. A motivációs beszélgetés kizárólag a Microsoft Teams-be történő sikeres belépést, majd személyi azonosítást követően kezdhető meg a megadott napon és időpontban.

d) A vizsgára maximum 15 perc áll a Jelentkező rendelkezésére.

e) A motivációs beszélgetés rögzítése, illetve a rögzített felvétel továbbítása, eltárolása tilos.

f) A motivációs elbeszélgetésen való részvételével, tehát az online felületre való becsatlakozással a Jelentkező vállalja a vizsga körülményeket, szükséges technikai feltételek saját felelősségre történő biztosítását, így a megfelelő képi és hangi minőség biztosítását, valamint az internet kapcsolat meglétét.

g) A motivációs beszélgetés idején nem lehet jelen más személy abban a helyiségben, ahol a Jelentkező tartózkodik.

h) Azon helyiséget, ahol a Jelentkező a vizsgázik (motivációs beszélgetésen vesz részt), a motivációs beszélgetés ideje alatt a Jelentkező nem hagyhatja el.

i) A motivációs beszélgetés eredménye (pontszáma) a www.felvi.hu felületen a Jelentkező jelentkezéséhez kerülnek rögzítésre.

j) A Jelentkező a motivációs elbeszélgetés értékelésére vonatkozó esetleges észrevételeit, kifogásait a Felvételi Szabályzat 10. § (4) bekezdése alkalmazásával az eredmény ismertetésének (a www.felvi.hu felületen a jelentkező jelentkezéséhez történő pontszám rögzítés) napjától számítva 15 napon belül az Egyetem oktatási és nemzetközi rektorhelyettesénél írásban, e-mail üzenet formájában az oktatasi.rektorhelyettes@uni-mate.hu e-mail címre nyújthatja be. Az Egyetem oktatási és nemzetközi rektorhelyettese nyolc napon belül köteles a panaszt kivizsgálni és a döntésről a jelentkezőt írásban értesíteni. A határidő elmulasztása esetén panasztételnek helye nincs.

k) A motivációs beszélgetés során bekövetkező szabálytalanság észlelése vagy annak alapos gyanúja esetén a felvételi bizottság a szabálytalanságról jegyzőkönyvet készít, melyet haladéktalanul megküld az Egyetemi oktatási és nemzetközi rektorhelyettese részére. Az oktatási és nemzetközi rektorhelyettes a cselekmény súlya alapján dönt a Jelentkező felvételi eljárásból történő kizárása ügyében. A döntést határozatba kell foglalni és elektronikus úton meg kell küldeni a Jelentkező felvételi eljárás során megadott e-mail címére. Az oktatási és nemzetközi rektorhelyettes döntése ellen a jelentkező a határozat kézhezvételét követő öt (5) napon belül jogorvoslattal élhet. A jogorvoslati kérelmet az Egyetem Hallgatói Felülbírálati Bizottsága részére a hfb@uni-mate.hu e-mail címre kell megküldeni.

l) Ha a motivációs beszélgetés bármely félnél felmerült technikai probléma miatt megszakad, a felvételi bizottság egymás után, az adott vizsganapon belül még legfeljebb két alkalommal köteles megkísérelni a felvételiző újrahívását, sikertelenség esetén az m) vagy n) pontban rögzítettek alkalmazandók.

m) Ha a vizsgát a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem érdekkörében felmerülő bármilyen rendkívüli esemény (technikai probléma, vis maior stb.) megzavarja, a vizsgát fel kell függeszteni és a vizsgát meg kell ismételni.

n) Ha a vizsgát a Jelentkező érdekkörében felmerülő bármilyen rendkívüli esemény (technikai probléma, vis maior stb.) megzavarja, vagy a vizsgán elháríthatatlan akadály miatt nem tud megjelenni, arról a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem jelentkezése szerinti képzési hely campus főigazgatóját tájékoztatja. Az esetleges pótlás lehetőségéről a campus főigazgató a kérelemben megfogalmazottak szerint dönt.

A Jelentkező a motivációs beszélgetés megkezdésével elfogadja a motivációs beszélgetés feltételeket és az online motivációs beszélgetésbe való bekapcsolódással az alábbiakban megfogalmazott nyilatkozatokat teszi.

Nyilatkozom, hogy

a) Microsoft Teams rendszeren keresztül lebonyolításra kerülő motivációs beszélgetésen részt veszek;

b) a felvételi eljárás motivációs beszélgetésén történő részvételemhez biztosítom a vizsga lebonyolításához a felvételi tájékoztatásban előzetesen meghatározott, szükséges informatikai feltételeket (a megfelelő minőségű képi és hangi minőséget, valamint az internet kapcsolat meglétét);

c) a motivációs elbeszélgetés rendjéről, szabályainak, a szabálysértés következményeinek, illetve a jogorvoslat lehetőségének megismeréséről szóló tájékoztatást megkaptam, tartalmát megismerem;

d) a szóbeli felvételi vizsgát nem rögzítem, illetve harmadik személy részére nem továbbítom;

e) amennyiben saját érdekkörömben adódik elháríthatatlan technikai probléma vagy egyéb esemény, történés, ami miatt a motivációs beszélgetést nem tudom megkezdeni, folytatni, befejezni, illetve azt nem lehet értékelni, tudomásul veszem, hogy a vizsga eredménytelen, annak pótlására csak az arra irányuló kérelem benyújtása és annak jóváhagyása mellett van lehetőség.

Tudomásul veszem, hogy természetes személyazonosító adataimat, elérhetőségi adataimat és az Egyetemet érintő jelentkezési adataimat a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem a felsőoktatási felvételei eljárásról szóló 423/2012. (XII.29.) korm. rendelet (a továbbiakban: Felvételi Rendelet) 12. §- (3) bekezdésében és (6) bekezdésében megjelölt körben, továbbá a 2022. évi keresztféléves felvételi tájékoztatóban az adott szaknál bekért igazoló dokumentumok körében, a Felvételi Rendeletben meghatározott céllal kezeli.

​​​​​​​Letölthető, aláírt tájékoztató a felvételi motivációs beszélgetésről.